Prepravný poriadok

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby

 

Názov taxislužby:  Peter Rajec

                                RAJEC TRAVEL

Prevádzkovateľ:    Peter Rajec

Rajec Travel

Partizánska 705/39

058 01   Poprad

IČO:                       32862181

DIČ:                       1022603637

Majiteľ a vedúci dopravy: Peter Rajec

Číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti: 0025069

Číslo koncesie:  OU-PO-OCDPK-D1/2013/04814-002

Kontakt: +421 905 940 870, +421 905 263 608

Mail:       info@rajectravel.sk

peter@rajectravel.sk

WEB:      www.rajectravel.sk

 

PREPRAVNÝ PORIADOK

 

Prepravný poriadok taxislužby je vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 56/2012 Z.z., Občianskym a obchodným zákonníkom.

 

Čl.I

Úvodné ustanovenia

 1. Prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky vykonávania taxislužby a podmienky na uzatvorenie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.
 2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom udelenia koncesie v zmysle zákona NR SR č. 56/2012 Z.z.
 3. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov.

 

Čl.II.

Vymedzenie základných pojmov

 1. Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb uzavretej pred začatím prepravy v súlade so stanovenou tarifou
 2. Dopravcom sa na účely tohto prepravného poriadku rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.
 3. Dopravca ponúka poskytovanie dopravných služieb zverejnením základných podmienok ich poskytovania na svojom webovom sídle, na vozidlách taxislužby, formou reklamy a propagáciou objednávkovej služby
 4. Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb prostredníctvom vodiča taxislužby, alebo vo svojom sídle.
 5. Prevádzkovať taxislužbu môže dopravca len po preukázaní odbornej spôsobilosti

 

Čl.III

Práva a povinnosti  vodiča vozidla taxislužby

 1. Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby, je v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi, alebo prevádzkovať taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba.
 2. Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku, najmä
 • Prepraviť bezpečne cestujúceho v zmysle zmluvy o preprave podľa ,vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného
 • Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a ich batožiny
 • Označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom
 • Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe cestujúcim a tretím osobám
 • Naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ich vyložiť
 • Uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia, inú trasu môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh.
 1. Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu, alebo nedokončiť začatú prepravu, ak
 • To neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie, alebo dopravnej nehody
 • Správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený alebo čas prepravy, cieľové miesto, trasa alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby
 • Vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla, fajčí, konzumuje jedlo a nápoje, alebo krmí prepravované zviera, alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapu alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla
 • Cestujúci má batožinu, ktorá vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť. Ak vodič vozidla taxislužby odmietne prepraviť cestujúceho z týchto dôvodov je povinný ohlásiť to do sídla prevádzkovateľa.
 1. Ak na základe zmluvy s iným dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu iný dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu

 

Čl.IV

Vozidlo taxislužby

 1. Vozidlom taxislužby je vozidlo, ktoré je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo. Toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle na viditeľnom mieste pre cestujúceho
 2. Je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku
 3. Má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich
 4. Je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej 4 osôb a najviac 9 osôb, vrátane vodiča
 5. Je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom prevádzkovateľa .
 6. Má na pravých dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného, to neplatí ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy
 7. Je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku
 8. Umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla, alebo má batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3
 9. Je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI
 10. V zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. § 30 ods. 3 vozidlá prevádzkovateľa nemusia mať taxameter, nakoľko všetky dopravy prevádzkovateľa sú zaplatené pred začatím prepravy, na základe zmluvy o doprave (voucher) v sídle dopravcu, alebo na jeho účet bankovým prevodom.

 

Čl.V

Osobitné povinnosti dopravcu

 1. Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať, prepravný poriadok a doklady oprávňujúce použiť vozidlo k výkonu taxislužby
 2. Pri preprave osobným vozidlom taxislužby je vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky podľa Zákona NR SR č. 8/2009 Z.z.
 3. Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku
 4. Dopravca má prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku
 5. Dopravca ponúka prepravu cestujúcich na základe zmluvy o doprave (voucher), a ktorá bola uhradená pred začatím prepravy v sídle dopravcu, alebo na jeho účet bankovým prevodom.
 6. Ak sú splnené podmienky tohto prepravného poriadku a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, je dopravca povinný prepravu vykonať (ďalej len „prepravná povinnosť“)
 7. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady
 • osvedčenie o technickom preukaze vozidla, alebo osvedčenie o evidencii vozidla
 • doklad o zaplatení posledného splatného zákonného poistného
 • overenú kópiu koncesnej listiny
 • doklad o STK a EK vozidla
 • platný vodičský preukaz a preukaz vodiča taxislužby
 • preukaz totožnosti
 • vierohodné poverenie prevádzkovateľa osobe vykonávajúcej taxislužbu príslušným vozidlom taxislužby
 • doklad o úhrade cestovného (voucher o úhrade služieb pre cestujúceho)

 

Čl.VI

Stanovište taxislužby

 1. Stanovište vozidiel taxislužby je na adrese trvalého bydliska prevádzkovateľa, Partizánska ul. 705/39, 058 01 Poprad

 

Čl.VII

Zmluva o preprave osôb

 1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len prepravná zmluva)
 2. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a firmou, vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa Obchodného zákonníka (ďalej len prepravná zmluva)
 3. Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim
 • Vo svojom sídle, pričom prepravná zmluva sa uzatvára na základe konania cestujúceho, resp. žiadajúcej firmy, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu, ústne, telefonicky, e-mailom alebo faxom
 1. Pred uskutočnením prepravy a uzatvorením prepravnej zmluvy ma cestujúci, resp. firma právo oboznámiť sa s cenníkom taxislužby prostredníctvom webovej stránky prepravcu, alebo písomným dopytom, alebo osobnou návštevou v sídle prepravcu. Cena v prepravnej zmluve je cena dohodou.
 2. Pred vykonanou dopravou obdrží vodič taxislužby voucher o úhrade služieb pre cestujúceho, resp. firmu, v ktorom je:
 • dátum jazdy
 • kde sa má cestujúci vyzdvihnúť
 • kam sa má cestujúci odviesť
 • počet osôb
 1. Uzatvorením prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia, podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.
 2. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič taxislužby podľa podmienok čl.3, prepravného poriadku.

 

Čl.VIII

Odstúpenie od zmluvy

 1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku
 2. Vodič taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak cestujúci počas prepravy ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča
 3. Cestujúci alebo objednávateľ môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku

 

Čl.IX

Zodpovednosť 

 1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 odst. 1 a odst 2 Občianskeho zákonníka
 2. V prípade, že došlo k neodôvodnemu meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť cestujúcemu vzniknutú škodu:
 • Náhrada škody za omeškanie môže byť riešená zľavou na zaplatenom cestovnom
 • Náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byť riešená vrátením úhrady za cestovné
 • Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať

 

Čl.X

Reklamácie, sťažnosti, škoda

 1. Škody, ktoré vznikli z prepravy taxislužbou a sťažnosti na výkon vodiča taxislužby rieši dopravca na základe písomného oznámenia (podania) cestujúceho bez zbytočného odkladu ladu najneskôr do 30 dní, odo dňa, keď sa preprava vykonala alebo sa mala vykonať. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku
 2. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s ním, alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov.
 3. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia
 4. V prípade, že nedôjde k dohode v riešení sťažnosti alebo uplatnenia škody medzi cestujúcim a dopravcom, môže byť predmetná vec riešená na príslušnom okresnom súde

 

Čl.XI

Mimoriadna udalosť

 1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej len „MU“ podľa prepravy taxislužbou sa považuje:
 2. dopravná nehoda
 3. požiar vozidla
 4. úraz alebo náhle onemocnenie cestujúceho, alebo inej osoby
 5. Pri MU je vodič taxislužby povinný predovšetkým:
 6. Bezodkladne zastaviť vozidlo
 7. Urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného MU
 8. Poskytnúť podľa svojich schopnosti a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnú pomoc
 9. Urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie
 10. Ak pri MU došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné látky, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej 10 násobok stanovenej minimálnej mzdy, je vodič taxislužby povinný:
 11. Ohlásiť bezodkladne MU orgánom štátnej polícii
 12. Zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia MU
 13. Zotrvať na mieste až do príchodu štátnej polícii, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení MU

 

Čl.XI

Záverečné ustanovenia

Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom 10.12.2013

 

Peter Rajec

majiteľ